kayseri avukat trafik kaza iş kaza hesaplama yönetmelik yargıtay kararı (kayseri avukat Hacı Osman Özülkü )

Yazar: Avukat Hacı Osman Özülkü Tarih: 22 Nisan 2022

 Kayseri iş kaza avukatı

 Yargıtay  4 hukuk dairesinin kararında hesaplamada kullanılan yönetmeliklerin yıllara göre ayrımını anlatmıştır. 

Söz konusu belirlemenin ise Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi veya Üniversite Hastanelerinin Adli Tıp Anabilim Dalı bölümleri gibi kuruluşların çalışma gücü kaybı olduğu iddia edilen kişide bulunan şikayetler dikkate alınarak oluşturulacak uzman doktor heyetinden, haksız fiilin gerçekleştiği tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümleri dikkate alınarak yapılması gerekmektedir. Maluliyete ilişkin alınacak raporların, 11/10/2008 tarihinden önce Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü, 11/10/2008 tarihi ile 01/09/2013 tarihleri arasında Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği, 01/09/2013 tarihi ile 01/06/2015 tarihleri arasında sonrada Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği, 01/06/2015 tarihi ile 20/02/2019 tarihleri arasında Özürlülük Ölçütü Sınıflandırması Ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine, 20/02/2019 tarihinden sonrada ErişKinler için Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi gerekir.

inceleme yapılırken söz konusu yönetmelik hükümleri kapsamında inceleme yapılıp yapılmadığına dikkat edilmelidir. 

Kayseri Avukat Hacı Osman ÖZÜLKÜ  , İş kazası, trafik kazası ile ilgili yönetmelikler

T.C. YARGITAY 4. Hukuk Dairesi Esas No: 2021/3153 Karar No: 2021/2473 Karar Tarihi: 07.06.2021

YARGITAY KARARI YARGITAY KARARI MAHKEMESİ:Ticaret Mahkemesi Taraflar arasındaki tahkim davası hakkında Sigorta Tahkim Komisyonu Uyuşmazlık Hakem Heyetince davanın kabulüne dair verilen karara karşı,davalı tarafın itirazı üzerine,İtiraz Hakem Heyeti tarafından verilen 06/07/2018 tarihli ve 2018/İHK-5546 sayılı davalı tarafın itirazının kabulü ile başvurunun reddine dair kararın , süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, dosya incelendi, gereği düşünüldü: – K A R A R – Başvuran (davacı) vekili; davalı … nezdinde ZMMS poliçesi ile sigortalı bulunan aracın, davacının içerisinde yolcu olarak bulunduğu araçla çarpışması sonucu 24/07/2016 tarihinde meydana gelen trafik kazası sonucunda, müvekkilinin yaralandığını ve malul kaldığını, sigorta şirketi tarafından yapılan ödemenin gerçek zararı karşılamaktan uzak olduğunu, bakiye maluliyet tazminatı ödenmesi talebiyle yapmış oldukları başvurunun sonuçsuz kaldığını , beyanla fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak şimdilik 1.000,00 TL bakiye işgöremezlik tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiş, 29/03/2018 tarihli dilekçesi ile talebini 136.447,29 TL’ye yükseltmiştir. Karşı taraf(davalı) vekili; başvurunun reddine karar verilmesini talep etmiştir. Sigorta Tahkim Komisyonu Uyuşmazlık Hakem Heyetince, iddia, savunma, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre;başvuru sahibinin talebinin kısmen kabulü ile 109.157 TL’nin 17/08/2017 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte … Japan sigorta A.Ş.’den alınarak başvuru sahibine ödenmesine, fazla talebin reddine, karar verilmiş, bu karara karşı davalı vekilince İtiraz Hakem Heyeti nezdinde itiraz etmiştir. Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyetince, verilen kesin süreye rağmen davacı tarafından sunulan raporun, ara kararda belirtilen rapor tarihinde yürürlükte olan Maluliyet Tespit İşlemleri Yönetmeliği hükümlerine uygun olmadığı, kesin süre içerisinde talep edilen raporu sunmayan davacı tarafın zararını ispatlayamadığı gerekçesiyle davalı vekilinin itirazının kabulüne, Uyuşmazlık Hakem Heyeti kararının kaldırılarak,başvuru sahibinin başvurusunun reddine, karar verilmiş, İstanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce 10/08/2018 tarihli, 2018/5678 D.İş-2018/5691 K. sayılı kararı ile hakem dosyasının mahkeme arşivinde saklanmasına karar verilmiş, itiraz hakem kararı davacı vekili tarafından süresi içerisinde temyiz edilmiştir. 1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, kararın gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına,itiraz aşamasında ileri sürülmeyen hususların temyiz aşamasında ileri sürülmesinin mümkün olmamasına, kaldı ki;Uyuşmazlık Hakem Heyetince,davacı yararına,Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı Sayfa 1 /3 Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre, AAÜT’nin 17. maddesi gereğince hesaplanan vekalet ücretinin 1/5’i oranında vekalet ücretine hükmedilmiş olmasına ve hükmedilen miktarın maktu ücretin altında kalmamış olmasına göre, davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir. 2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir. Haksız fiil sonucu çalışma gücü kaybının olduğu iddiası ve buna yönelik bir talebin bulunması halinde, zararın kapsamının belirlenmesi açısından maluliyetin varlığı ve oranının belirlenmesi gerekmektedir. Söz konusu belirlemenin ise Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi veya Üniversite Hastanelerinin Adli Tıp Anabilim Dalı bölümleri gibi kuruluşların çalışma gücü kaybı olduğu iddia edilen kişide bulunan şikayetler dikkate alınarak oluşturulacak uzman doktor heyetinden, haksız fiilin gerçekleştiği tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümleri dikkate alınarak yapılması gerekmektedir. Maluliyete ilişkin alınacak raporların, 11/10/2008 tarihinden önce Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü, 11/10/2008 tarihi ile 01/09/2013 tarihleri arasında Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği, 01/09/2013 tarihi ile 01/06/2015 tarihleri arasında sonrada Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği, 01/06/2015 tarihi ile 20/02/2019 tarihleri arasında Özürlülük Ölçütü Sınıflandırması Ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine, 20/02/2019 tarihinden sonrada ErişKinler için Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi gerekir. Somut olayda kaza tarihi 24/07/2016 olup hakem heyetince başvuru sırasında davacı tarafından sunulan Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nden alınan 12/04/2017 tarihli Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nda; davacının engel oranının %30 olduğu belirlenmiş,davalı … tarafından dosyaya sunulan 15/07/2017 tarihli Adli Tıp Uzmanı tek doktor imzalı tıbbi mütalaada;davacının maluliyet oranının Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğine göre %28,2 olacağı; Özürlülük Ölçütü Sınıflandırması Ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre %15 olacağı belirlenmiş olup Uyuşmazlık Hakem Heyetince Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nden alınan 12/04/2017 tarihli Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nda belirlenen maluliyet oranı esas alınarak hesaplanan tazminata hükmedilmiştir. Karşı taraf (davalı) vekilinin hakem kararına itirazı üzerine İtiraz Hakem Heyetince; Uyuşmazlık Hakem Heyeti tarafından hükme esas alınan raporun kaza tarihinde yürürlükte bulunan yönetmeliğe uygun olmadığından 12/06/2018 tarihli ara kararı ile,talep davacıya 2 hafta süre verilerek Maluliyet Tespit İşlemleri Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş maluliyet raporu sunması istenmiş, talep eden (davacı) vekilinin talebi üzerine,19/06/2018 tarihli ara kararı ile,davacı vekiline denetime elverişli sağlık raporu sunması için 2 haftalık ek süre verilerek,sürenin kesin olduğu,süre bitiminden sonra söz konusu raporun ibraz edilmesi halinde bu delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağının ve dosyadaki mevcut evrak üzerinden karar verileceğinin ihtarına karar verilmiştir. Talep eden (davacı) vekili tarafından süresi içerisinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Tıp Bilimleri (Adli Tıp) Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenen 29/06/2018 tarihli Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği hükümlerine göre davacının iş göremezlik oranının %16,2 olarak belirlendiği rapor dosyaya sunulmuştur. İtiraz hakem heyeti verilen kesin süreye rağmen davacı tarafından sunulan raporun, ara kararda belirtilen rapor tarihinde yürürlükte olan Maluliyet Tespit İşlemleri Yönetmeliği hükümlerine uygun olmadığı, kesin süre içerisinde talep edilen raporu sunmayan davacı tarafın zararını ispatlayamadığından bahisle davalı vekilinin başvurunun reddine karar verilmiştir. Her ne kadar İtiraz Hakem Heyetince verilen kesin süreye rağmen davacı tarafından sunulan raporun, ara kararda belirtilen rapor tarihinde yürürlükte olan Maluliyet Tespit İşlemleri Yönetmeliği hükümlerine uygun olmadığı, kesin süre içerisinde talep edilen raporu sunmayan davacı tarafın zararını ispatlayamadığı gerekçesiyle başvurunun reddine karar verilmiş ise de; yapılan araştırma ve inceleme hüküm kurmaya elverişli değildir. Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı Sayfa 2 /3 24/07/2016 kaza tarihi itibari ile Özürlülük Ölçütü Sınıflandırması Ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik yürürlükte olup, Uyuşmazlık Hakem Heyetince hükme esas alınan Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nden alınan 12/04/2017 tarihli Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nda hangi yönetmeliğin rapora esas alındığı belli olmadığından; İtiraz Hakem Heyeti ara kararı üzerine davacı tarafından dosyaya sunulan Karadeniz Teknik Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Tıp Bilimleri (Adli Tıp) Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenen 29/06/2018 tarihli rapor da kaza tarihinde yürürlükte bulunan yönetmelik hükümlerine göre düzenlenmediğinden, her iki rapor da denetime elverişli olmadığı gibi,bu iki rapor ve davalı … tarafından dosyaya sunulan 15/07/2017 tarihli Adli Tıp Uzmanı tek doktor imzalı tıbbi mütalaa arasında,belirlenen maluliyet oranları arasında açıkça çelişki bulunmaktadır. Dosyada mevcut raporların denetime elverişli olmaması karşısında itiraz hakem heyetince yapılacak iş, Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu’ndan ya da üniversitelerin Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlıklarından davacının maluliyet durumuna ilişkin kaza tarihi itibari ile yürürlükte bulunan “Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun yeni bir rapor alınarak,dosya içerisinde bulunan raporlar arasındaki çelişki giderildikten sonra sonucuna göre davalı vekilinin diğer itirazları yönünden de inceleme yapılarak karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme, yerinde olmayan gerekçe ve eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.(HGK’nın 2013/17-2423, 2015/1661 sayılı ilamı da bu yöndedir.) SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle,davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE; (2) nolu bentlerde açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile İtiraz Hakem Heyeti kararının BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 07/06/2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi.