Hacizde Sıra – Tertip

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ …………………………………………………………………………..2

A- HACİZ ………………………………………………………………. 3

B-HACİZDE SIRA………………………………………………………………………… 3

I-Genel Olarak ……………………………………………………………………………..3
II- Haciz Yapılırken İzlenecek Sıra …………………………………………………….. 4
1-Genel Olarak………………………………………………………………………….4
2. Çekişmesiz Malların Haczi …………………………………………………………5
a) Genel Olarak …………………………………………………………………5
b) Çekişmesiz Malların Haczinde İzlenecek Sıra …………………………………5
ba) Taşınır Malların Haczinde Sıra …………………………………….5
bb)Taşınmazların haczinde sıra……………………………………….5

3. Çekişmeli Malların Haczi …………………………………………………………….5
a )Genel Olarak ………………………………………………….…..5

b )Çekişmeli Malların Haczinde Sıra……………………………………………….6

c) Bir sıralama yapacak olursak : …………………………………………………7

C – HACİZDE TERTİBİN AMACI…………………………………………………….….7

D – ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ VE HACİZDE TERTİPDE ÖNEMİ …………………..….10

I-Genel olarak………………………………………………………………………..10
II-Ölçülülük İlkesinin İcradaki Uygulaması……………………………………….10

E – HACİZDE SIRA ve YASA YOLLARI …………………………..11

I – Genel olarak…………………………………………………..…..11
II – Çeşitleri:…………………………………………………………….…11

SONUÇ :……………………………………………………………………………………12

KAYNAKÇA…………………………………………..14

HACİZDE SIRA (TERTİP)*

GİRİŞ :

Bu çalışmamızda icra hukukunun gerekliliğine kısaca değindikten sonra icra hukuku önemli bir aşaması olan haciz ve haciz yapılırken uyulması gereken sıralama ve bu sıralamaya uymamanın yaptırımından bahsedeceğiz.Bilindiği gibi hukuk devleti içerisinde devlet düzenini sağlanması insanların huzur içinde yaşaması için belli kuralların işlemesi gereklidir. İcra hukuku ise bu manada çok işlerlikli olan bir hukuk dalıdır. Ticaretin çok gelişmiş olduğu günümüz toplumlarında ve çeşitli şekilde ifa zorunluluğunun doğduğu bu zamanda kişiler bu edimleri rızaları ile yapmak istemedikleri zaman talep olması halinde devlet gücünün desteci ile yapmaktadırlar. İşte icra hukuku burada bize yardımcı olmaktadır.

İcra hukukunun tanımından sonra icranın gerçekleştirilme aşamalarından biri olan haciz ve hacizdeki tertip-sıradan bahsedeceğiz. icra hukuku ve iflas hukuku diğer adı cebri icra hukuku borçların devlet kuvveti yardımı ile (zorla ) yerine getirilmesidir. Haciz İcra takibine mevzu teşkil etmiş icra kabiliyetini haiz muayyen bir para alacağının istifasını temin zımnında bu yolda talepte bulunan alacaklı lehine ,mevzubahis alacağı karşılayacak miktar ve kıymetteki borçluya ait mal ve haklara icra memurunun beyan ile hukuken el konulmasıdır .Borçlunun alacaklarının haklarının menkul, gayrimenkul mallarının devlet gücü ile kişinin üzerinde tasarruf edebilme yetkisinin kaldırılması olarak tanımlarsak bu işlemi yapan icra müdürünün de belli bir sırada bu haciz işlemini yapması gerekmektedir. Bu işleme biz haciz de sıra diyebiliriz.

Ayrıca hacizde sırayı Sıra cetveli ile karıştırmamak gereklidir. Sıra cetveli :İflas idaresinin alacaklıları ve istihkak iddialarını incelemesi üzerine vardığı sonuçları göstermektedir. İİK.Madde 232 Alacakların kaydı için muayyen müracaat müddeti geçtikten sonra ve iflas idaresinin seçilmesinden itibaren en geç üç ay içinde iflas idaresi tarafından 206 ve 207 nci maddelerde yazılı hükümlere göre alacaklıların sırasını gösteren bir cetvel yapılır ve iflas dairesine bırakılır.Şeklinde olup 206. madde de hacizde alacaklılar arasında sırayı göstermektedir.

Açıklamamı madde metnine sadık kalarak yapmayı amaç edineceğim. Fakat hacizde sıra ile ilgili bu başlıkta bir madde olmamasına rağmen İcra iflas Kanunu madde 85 : TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARIN HACZİ başlığı ile düzenlenmiştir.: m. 85 (Değişik madde: 03/07/1940 – 3890/1 md.)
Borçlunun kendi yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır mallariyle taşınmazlarından ve alacak ve haklarından alacaklının ana, faiz ve masraflar da dahil olmak üzere bütün alacaklarına yetecek miktarı haczolunur.
(Değişik fıkra: 09/11/1988 – 3494/8 md.) Borçlu yahut borçlu ile birlikte malı elinde bulunduran şahıslar, taşınır mal üzerinde üçüncü bir şahsın mülkiyet veya rehin hakkı gibi sınırlı bir ayni hakkının bulunması veya taşınır malın üçüncü şahıs tarafından haczedilmiş olması halinde bu hususu haciz yapan memura beyan etmek ve beyanının haciz tutanağına geçirilmesini talep etmek, haczi yapan memur da borçluyu yahut borçlu ile birlikte malı elinde bulunduran şahısları bu beyana davet etmek zorundadır. Bu tür mallar ile üçüncü şahıs tarafından ihtiyaten haciz veya istihkak iddia edilmiş bulunan malların haczi en sonraya bırakılır.
Ancak haczolunan taşınmaz artırmaya çıkarılmadan borçlu borcun itfasına yetecek taşınır mal veya vadesi gelmiş sağlam alacak gösterirse taşınmaz üzerinde haciz baki kalmak üzere önce gösterilen taşınır veya alacak da haczolunur.
Şu kadar ki, bu suretle mahcuz kalan taşınmazın idare ve işletmesine ve hasılat ve menfaatlerine icra dairesi müdahale etmez.
Hasılatı paraya çevirme masraflarını ve icabında muhafaza ve idare masraflarını tecavüz etmeyeceği muhakkak olan şeyler haczolunmaz.
Haczi koyan memur borçlu ile alacaklının menfaatlerini mümkün olduğu kadar telif etmekle mükelleftir.

6183 Sayılı Amme alacaklarının tahsili usulü hakkında kanunun Haciz başlıklı 62. maddesi yine İİK m 85 ile aynı şekilde kaleme alınmıştır.

İİK M.85 ve 6183 Syl K. m. 62 de görüldüğü üzere birbirinin benzeri maddelerdir. Yargıtay kararlarından uygulamadaki görüş ve yabancı ülkelerin ilgili hükümlerinden de yararlanarak konuya tam bir açıklık getirmeye çalışacağım.

A- HACİZ

Haciz kesinleşmiş bir icra takibinin konusu olan belli bir para alacağının ödenmesini sağlamak için bu yolda talepte bulunan alacaklı lehine , söz konusu alacağı karşılayacak miktar ve değerdeki borçluya ait mal ve haklara , icra dairesi tarafından hukuken el konulmasıdır.

Sayfalar: 1 2 3 4