İş Sözleşmelerinde Geçerli Nedenle Fesih

I. Geçerli Nedenle fesih
A. Kavram ………………………………………………..1
B. İşletmenin , İşyerinin ve İşin Gerekleri Nedeniyle Fesih………..2
1. İşletme gerekleri kavramı …………………………………………..………2
2. Ekonomik güçlükler ………………………………………………………..3
3. Verimlilik ve rekabet gerekleri …………………………………………….3
4. Teknolojik değişimler ………………………………………………3
5. İşçinin çalışma olanağının kalmaması ve işgücü fazlasının ortaya çıkması.3
6. Son Çare (Ultima Ratio ) ilkesi………………..4

C. İşçinin Yetersizliği Veya Davranışları Nedeniyle Fesih…….4
1. İşçinin Yetersizliği ………………………………………………………….4
a-İşçinin Fiziki Yetersizliği …………………………………………….5
aa-İşçinin Hastalığı …………………………………………….5
bb- İşçinin Yaşlılığı Ve Emekliliği …………………………….6
b İşçinin Mesleki Yetersizliği ………………………………………….6
2. İşçinin Davranışları………………………………………….6
a. Geçerli Feshe Neden Olan Davranışlar İle Haklı Fesih Nedenleri Ayrımı ..6
b. İşçinin Davranışlarına Dayanan Geçerli Fesih Nedenleri……………6

II. Geçerli Fesih Nedeni Olarak Kabul Edilmeyen Haller
A. Yasada Yer Alan Nedenler …………………………..7

B. İşletme Gereklerinin Yada İşçinin Yetersizliğinin veya Davranışlarının Bulunmaması7

III. İş Akdinin Feshinde Usul
A. Feshin Yapılma Süresi …………………….7

B. Fesih Bildiriminin Yazılı Yapılması …..…..7

C. Fesih Nedenlerinin Açık Ve Kesin Bir Şekilde Belirtilmesi ……8

D. İşçinin Savunmasının Alınması …………………………9

IV. Fesih Bildirimine İtiraz Ve Usulü
A. Dava Açma Süresi ………………9

B. Uyuşmazlığın Özel Hakem Tarafından Çözümü ……………9
1. Anlaşma İle Hakeme Gidilme ………………………………………………9

C. İspat Yükü ……………………………………………………………9

D. Yargılama usulü ……………………..10

V. Geçersiz Feshin Sonuçları
A. Yargı Organının veya özel hakemce Feshin Geçersizliğine Karar Vermesi ……..10

B. İşçinin işverene başvuruda bulunması ………………………10

C. İşverence İşçinin İş Başlatılması …………………………….10
1. Fesih Bildiriminin Geçersiz Sayılması Ve Boşta geçen Sürelere İlişkin Ücretin Ödenmesi …………….…….11
2. Peşin Ödenen Bildirim Süresine Ait Ücret İle Kıdem Tazminatının Mahsubu 11
3. Dava Sürerken İşçinin İşe Başlatılması …………………………..11

D. işverence işçinin işe başlatılmaması ………11
1. İş Akdinin İşe Başlatılmama İle Sona Ermesi, İhbar Ve Kıdem Tazminatı Ödenmesi……………………………………………….…11
2. İş Güvencesi Tazminatı………………………………….……11
3. Boşta Geçen Sürelere İlişkin Ücretin Ödenmesi ……..…..12

E. İşçinin Dava Sürerken Başka İşte Çalışması……..…….12

VI. Geçersiz feshin sonuçlarına ilişkin hükümlerin mutlak emredici niteliği ………..12

VII. İş Akdinin Sendikal Nedenle Feshi…………………………………………………..13

VIII. Değişiklik Feshi……………………………………………………………13

Sonuç …………………………………………………..…13

Kaynakça……………………………………………14

“İş sözleşmelerinde Geçerli Nedenle fesih”

GİRİŞ

Bu çalışmada geçerli nedenle fesih konusunu irdelenecektir. Geçerli nedenle fesih ve haklı nedenle fesih arasındaki farklara geçerli nedenle feshi daha iyi anlayabilmek için yer verilecektir.
Geçerli nedenle fesih ve iş güvencesi olarak bilinen kavram 4777 sayılı İş Kanunu, Sendikalar Kanunu İle Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile daha sonra ise 10/06/2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş kanunun 18. ,19.,20.,21.,22. maddelerinde düzenlemiştir. Bu maddelerde sırası ile feshin nedenleri, feshin yapılmasındaki usul ,fesih bildirimine itiraz ve usulü , geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları , Çalışma Koşullarında Değişiklik Ve İş Sözleşmesinin Feshi halleri düzenlenmiştir.
İnceleme ile geçerli fesih sonucunda işçinin ve işverenin bu fesih sonucu haklarını taraflar için ne gibi haklar doğurup ne gibi yükümlülükler yüklediği açıklanmış olacaktır.

I. Geçerli Nedenle fesih
A. Kavram
Geçerli nedenle fesih İş Kanunu’nun 18. maddesinde “Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.” Şeklinde belirterek geçerli nedenle feshin tanımını yapmıştır. Böylece feshe karşı koruma korumada hakkın kötüye kullanılması tekniği bırakılarak süreli fesih hakkı yasa ile sınırlanmış olmaktadır .

Sayfalar: 1 2 3 4 5