SÖZLEŞMELİLERİN KADROYA GEÇİRİLMESİ HAKKINDAKİ KANUN TEKLİFİNE EŞ DURUMU TAYİNİ  ÜZERİNDEN BİR BAKIŞ : Teklif özlük haklarını eskisinden daha da geriye götürmektedir.

Yazar: Avukat Hacı Osman Özülkü Tarih: 19 Ocak 2023

SÖZLEŞMELİLERİN KADROYA GEÇİRİLMESİ HAKKINDAKİ KANUN TEKLİFİNE EŞ DURUMU TAYİNİ  ÜZERİNDEN BİR BAKIŞ :

ÖZET: Mevcut kanun teklifi  sözleşmelilerin eş durumu tayin hakkını daha uzun bir süreye bağlamakta kanun genel gerekçesindeki eş durumu tayinini çözmemiştir. Sürenin kaldırılması ve kadrolular arasında geçiş hükümlü bir uygulamanın yapılmaması gereklidir. 

Devlet Memurları  Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi “sunulmuştur.

TBMM sayfasından alınan kanun teklifi ve bu teklifin sözleşmelilerin beklentileri üzerindeki etkileri konusunda bir kısım görüşlerimi ve kanun teklifinin eksikliklerine değinmeye çalışacağım.

Öncelikle  kanunun gerekçesinde çok açık görüldüğü üzere kamuda çalışan sözleşmeliler ile kadrolu personel arasında hem özlük hakları hem de maddi anlamda farklar var idi. Bu hususun çözülmesi ile ilgili de çeşitli açıklamalar yapılmıştır. Yapılan açıklamaların bir kısmı tabi ki farklı birimlerin açıklamaları olması ve kanun teklifi halini de almamış olması sebebi ile dikkate değer kabul edilerek bir çok insanda umut ışığı oluşturmuştur.

Sözleşmeli personel çalıştırılması kamuda bir ihtiyaç iken temel olarak istihdam şeklinin kadrolu çalışan alınması olduğu bilinmektedir. Kamu da aynı işi yapan aynı pozisyondaki çalışanlar arasında da iş barışının korunması ve özlük haklarının düzeltilmesi için çalışmaların yapılması gerekliliği zaruri bir ihtiyaçtı.

Sözleşmeli personelin özellikle özlük haklarındaki eş durumu tayini ya da sağlık mazeretleri konusundaki eşitsizlikler özellikle eş birleşimi yapamayan aileleri için çok büyük sorunlara sebep olmuştur. Kamuda aynı işe yapan kadrolu kısa sürede eş birleşimi yapabilirken, sözleşmeli önce 4+1 formülü sonrası 3+1 formülü ile süreç aşılmaya çalışsa da özellikle eşler için bu 3 veya 4 yıllık sürelerin ne kadar uzun olduğu kamuoyuna çeşitli manşetlerle yansımıştır. Kimi aileler dağılma haline girdiği gibi pek çok yeni doğum yapan anne ise sütünü kargo ile çocuğuna gönderme gibi üstün çabalar içerisine girmişlerdir. Eş birleşimi yapamayan aileler  iki ayrı ev kirası ve sık sık görüşebilme adına iller arası otobüs parası ve çeşitli güvenlik sorunları yaşadığı gibi bu yaşanan durum ise  çalışanın iş performansına yansımıştır. Sayılamayacak kadar sorun haline alan bu durumun çözümü  anayasa ve çeşitli evrensel sözleşmelerle kabul edilen aile bütünlüğünün korunması  ilkeleri kapsamında hali hazırda çıkacak kanun ile de düzeltilmelidir.

Kanunun genel  gerekçesinde “… Tayin sorunları giderilerek aile bütünlüğü sağlanmakta ve mağduriyetler giderilmektedir.” Şeklinde geçmektedir.  Kanunun genel gerekçesinde bu kadar net ve açık belirtilen kanunun amaç ve gerekçesi kanunun teklif maddesinde ise 4 yıl bir süreye bağlanarak eski halden daha da şartları geriye götüren hüküm getirmiştir. Sözleşmeli çalışan kişi mevcut hali ile 3 yıl içinde eş tayini isteyebilir iken şimdi ki durumda bu süre 4 yıla çıkartılarak sözleşmeli eş birleşimi ile kadroya geçme arasında bırakılmıştır.

Söz konusu bu durum kanunun genel gerekçesi ile ve anayasadaki m 10 daki   kanun önünde eşitlik ve  m 41 deki Ailenin korunması ve çocuk hakları konusunda anayasa ile getirilen sınırlamalar ve korumanın kanun ile verilmemesi anlamına gelecektir.

Kanun önünde eşitlik

Madde 10 – Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

(Ek fıkra: 7/5/2004-5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. (Ek cümle: 7/5/2010-5982/1 md.) Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.

(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/1 md.) Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde (…)[9] kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

Ailenin korunması ve çocuk hakları

Madde 41 – Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.

Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.

(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/4 md.) Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir.

Kanun teklifinin mevcut hali ile yasalaşması ve  eş tayini için 4 yıllık süreyi içerir  kısıtlama anayasaya aykırı olacağı gibi beklentileri de karşılayamayacaktır.

Bu anlamda böyle bir sürenin getirilmesi halinde ise kanun yapma tekniğine de uymayan bir süreç oluşmuş olacağı gibi anayasaya aykırılık iddiası halinde ya da kanunun anayasaya aykırı kısıtlamalar getirmesi sebebi ile mahkemeleri de bu anlamda gereksiz bir süreç içine sokmuş olacaktır. Meclis iradesinin söz konusu durum değerlendirilerek gündemde konuşulduğu hali ile   sözleşmelilerin şartsız kadroya geçirilmesi ve DMK da belirtilen tüm haklardan amasız istisnasız faydalanması olacaktır. Bundan önce 2011 ve 2013 yıllarındaki düzenlemede de herhangi bir şart getirilmemişti. 

28.11.2022 tarihinden sonraki sözleşmeliler ile ilgili de eş tayin ve farklı şekillerde tayin haklarının insani ölçüler değerlendirilerek maddeye eklenmesi de elzemdir.

 SONUÇ ;

Yukarıda kısaca açıklandığı üzere DMK da sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi hakkında getirilecek olan değişiklikte sözleşmeliler için 4 yıl tayin istememe hali Anayasanın eşitlik ve aile birliğinin devlet tarafından korunması ilkesine aykırı olduğu gibi söz konusu teklif sözleşmelilerin  eş durumu tayini için belirlenen 3 yıllık sürenin 4 yıla çıkartılması sonucunu da doğuracaktır ki  sözleşmeliler kadroya geçme hakları ile  uzayacak olan eş durumu tayini sebebi ile kadroya geçmeme gibi bir güvencesiz duruma düşecektir. Kadın istihdamının artırılması adına  eş birleşimlerinin kısa sürelere bağlanması aile ve çocuk gelişimi içinde zaruridir. Kanun teklifindeki sürenin en azından en temel süre olan ve eskiden de uygulanan 1 yıllık makul bir süreye bağlanması ve Dmk da ve yönetmeliklerde bu konuda düzenleme yapılması talepleri karşılayacaktır. Aksi halde talepleri karşılamamış ve Anayasadaki maddelerle çelişir kanun’un anayasa mahkemesine  iptali yoluna  gidilebilecek ve idare mahkemelerinin de iş yükünü artıracak davaları açılması kaçınılmaz olacaktır. Kanun teklifi yasalaşmadan bu hususun gözden geçirilmesi beklentisi büyüktür.

                                                                                                                                                                                               Saygılarımla

                                                                                                                                                                                                  19.01.2023

                                                                                                                                                                                   AVUKAT HACI OSMAN ÖZÜLKÜ

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Devlet Memurları  Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ekte sunulmaktadır.

Gereğini arz ederiz.

Komisyon Plan ve Bütçe

Tarih: 13 Ocak 2023 Esas No: 2/4849

TBMM kanunlar ve KARARLAR BSK.LIGI

1 3 Ocak 2023

GENEL GEREKÇE

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde görev alan sözleşmeli personel 657 sayılı Devlet

Memurlan Kanununda düzenlenen istihdam şekillerinden biridir. Kanunun 23 Temmuz 1965

tarihli Resmî Gazete nüshasında yayımlanan ilk halinde sözleşmeli personel; “yurtta

yapıîamıyan özel ihtisas öğrenimine ihtiyaç gösteren belirli istisnai görevlerde kurumların bu

kanundaki esaslara uygun olarak görev kanunları ile alacakları yetkiye dayanılarak, geçici

süreli ve sözleşme ile çalıştırılan kişiler” olarak tanımlanmıştır. İlerleyen süreçte kamu

hizmetlerinin niteliğinin değişmesi, vatandaşlarımızın hizmet beklentisinin yükselmesi, eğitim

imkânlarının her düzeyde ve alanda genişlemesi karşısında sözleşmeli personelin yeniden

tanımlanması ihtiyacı doğmuş, buna bağlı olarak sözleşmeli personel pozisyon unvan ve

sayılarında sürekli artış kaydedilmiş, bu personelin mali ve sosyal haklarında sürekli

güncelleme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Geldiğimiz noktada kamu hizmetlerine giriş düzeyindeki

unvanların önemli bir kısmında sözleşmeli personel istihdam edilmesi mümkün bulunmakta

olup bu personelin hakları süreç içerisinde memurlarla benzer hale getirilmiştir.

Diğer taraftan 1965 yılındaki ilk haline göre büyük ölçüde değişmiş ve kapsam

bakımından bir hayli genişlemiş olmasına rağmen 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinde

düzenlenen sözleşmeli personel istihdamı ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalmış, teşkilat

kanunlarına eklenen hükümler ile kurumların kendi görev ve hizmet ihtiyaçlarına özgü, farklı

mali ve sosyal haklara sahip yeni sözleşmeli personel türleri ortaya çıkmış ve yaygınlaşmıştır.

633 sayılı Kanun, 652 ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde yapılan değişiklikler ile

sözleşmeli personel istihdamında yeni bir model ortaya çıkmış, bu kapsamda Milli Eğitim ve

Sağlık Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığında üç yılını tamamlayan sözleşmeli personele

memur kadrosuna geçiş hakkı verilmiştir.

Günümüzde kamuda istihdam edilen sözleşmeli personelin büyük bir kısmı doğrudan

veya dolaylı olarak 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabidir. Ayrıca, tüm personeli sözleşmeli

statüde olan kurumlar olduğu gibi, karma istihdam yapısına sahip olmakla birlikte görev

alanlan ve unvanlan aynştınimış kurumlar ile aynı birimde aynı unvan ile memur ve sözleşmeli

personel istihdam edilen kurumlar da bulunmaktadır. Sosyal güvenlik hakları bakımından da

homojen bir yapı olmayıp, sözleşmeli personelin bir kısmı 5510 sayılı Kanunun 4 üncü

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındayken, bir kısmı (c) bendi kapsamında yer

almaktadır.

Sözleşmeli personel sayısının ve istihdam edildikleri hizmet alanlarının genişlemesi

istihdama yönelik bazı sorunları da beraberinde getirmiştir. Her ne kadar zaman içerisinde

sözleşmeli personel lehine yapılan düzenlemeler ile memur ve sözleşmeli personelin mali ve

sosyal hakları arasındaki ayrım büyük ölçüde azalmış olsa da statü ayrımı ortadan kaldırılmış

değildir. Aynı kamu idaresinde, aynı birimde, aynı veya benzer unvanlarla görev yapan

personelden birinin memur diğerinin sözleşmeli statüde istihdamı; sözleşmeli personelin tayin

haldarmm kısıtlı olduğu, görevde yükselme ve unvan değişikliği haklarının bulunmadığı

dikkate alındığında memur kadrosuna geçme yönünde sürekli bir talep meydana getirmektedir.

2011 yılında 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Kanunun 4/B

maddesi ve 4924 sayılı Kanun kapsamında görev yapan sözleşmeli personel, 2013 yılmda ise

6495 sayılı Kanunla yukarıda sayılan sözleşmeli personel yanında mahalli idarelerde görevli

sözleşmeli personel ve teşkilat kanunlarına dayalı olarak istihdam edilen sözleşmeli personel

657 sayılı Kanuna eklenen geçici maddelerle isteğe bağlı olarak memur kadrolarına

geçirilmiştir. 2021 yılında imzalanan ve kamu görevlilerirü kapsayan 6. Dönem Toplu

Sözleşmenin 52 nci maddesinde; tarafların görüş ve katılımıyla sözleşmeli personel

mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden

belirlenmesi konusunda mutabakat sağlanmıştır.

Yukanda yer verilen açıklamalar çerçevesinde kamuda istihdam edilen sözleşmeli

personelin büyük bir oranını teşkil eden 4/B kapsamındaki personelin statüsüyle ilgili

değişiklikler yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu çerçevede yurtdışı teşkilatında görev

yapanlar ile bir yıldan az süreli ve kısmi zamanlı görev yapanlar, proje süresiyle sınırlı olarak

istihdam edilenler dışında tam zamanlı istihdam edilmek üzere hizmete alınan sözleşmeli

personelden üç yılım dolduranların memur kadrolarına geçirilmesi sağlanmaktadır. Kamu

hizmetlerinde aksama yaşanmaması için, kadroya geçen personel bir yıl daha bulunduğu yerde

görevine devam edecektir. Ayrıca disiplin ve görevden uzaklaştırma konusunda mevzuatta

düzenleme olmamasının yol açtığı sorunları önlemek bakımından sözleşmeli personele 657

sayılı Kanundaki disiplin ve görevden uzaklaştırma hükümlerinin kıyasen uygulanması

sağlanmaktadır.

Mahalli idarelerde sözleşmeli personel istihdamının dayanağını 5393 sayılı Belediye

Kanununun 49 uncu maddesi oluşturmaktadır. Bu kapsamdaki personel söz konusu madde

hükmünde yer alan atıf sebebiyle 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine de tabi bulunmakla

birlikte hizmete alım yöntemi ve mali haklar babından 4/B kapsamındaki personelden

farklılaşmaktadır. 4/B kapsamındaki personelin istihdamında KPSS zorunlu olmasına rağmen

mahalli idarelerdeki sözleşmeli personelin işe alımında sınav zorunluluğu bulunmamaktadır.

Kanun teklifinde mahalli idarelerdeki sözleşmeli personelin de üç yıllık hizmet süresini

tamamladıkları tarihten itibaren memur kadrolarına geçebilmesi öngörüldüğünden yeni

alınacak sözleşmeli personel için sınav süreci getirilmekte, memur alımında uygulanan

yöntemle sözleşmeli personel alınmasına imkân sağlanmaktadır.

Sulama birlikleri 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununun yürürlüğe girdiği 22.03.2011

tarihinden önce 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu kapsamında mahalli idare birliği

statüsündeydi. Bu dönemde sulama birliklerinde memur, sözleşmeli personel ve işçi statüsünde

personel istihdam edilmekteyken 6172 sayılı Kanunla mahalli idare birliği olmaktan çıkanimış

ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak yeniden yapılandınimış, birliklerde

istihdam edilen personelin statüsü işçi olarak belirlenmiştir. 6172 sayılı Kanunun geçici 1 inci

maddesiyle birliklerde görev yapan Devlet memurlarının diğer kamu idarelerine nakledilmesi,

sözleşmeli personelin ise mevcut statüsüyle istihdamına devam edilmesi öngörülmüştür. Hali

hazırda sulama birliklerinde görev yapan sözleşmeli personel 22.3.2011 tarihinden önce işe

başlamış olup bu tarihten sonra yeni sözleşmeli personel alımı yapılmamıştır.

Aile hekimlikleri 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu kapsamında faaliyet

göstermektedir. Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre aile sağlığı merkezlerinde

Sağlık Bakanlığı veya diğer kamu idarelerinin kadro ve pozisyonlarında görev yapan personel

görevlendirilmektedir. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde kamu görevlisi olmayan uzman tabip,

tabip ve aile sağlığı çalışanları; Sağlık Bakanlığının önerisi, Hazine ve Maliye Bakanlığının

uygun görüşü üzerine sözleşme yapılarak aile hekimliği uygulamalarını yürütmek üzere aile

hekimleri ve aile sağlığı çalışanları istihdam edilmektedir.

Sözleşmeli personelin istihdam esaslarında yapılacak kalıcı değişikliklere ilave olarak

28 Kasım 2022 tarihi itibarıyla kamu idarelerinde görev yapan 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi,

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ve ek 26 ncı maddeleri, kurumların özel

mevzuatı, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi ve kamu görevlisi olmayanlar

arasından 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında

istihdam edilen sözleşmeli personelin görev yaptıkları idarelerde, 6172 sayılı Sulama Birlikleri

Kanununun geçici 1 inci maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin ise Devlet

Su İşleri Genel Müdürlüğü teşkilatında istekleri halinde memur kadrolarına atanmasına imkân

sağlanmaktadır.

Kanun teklifi ile ayrıca 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine dayalı olarak açıktan vekil

olarak atanmış Sağlık Bakanlığında görev yapan ebe ve hemşireler ile Diyanet İşleri

Başkanlığında görev yapan vekil imam-hatip ve müezzin-kayyımların da memur kadrosuna

atanmasına imkân sağlanmaktadır. Açıktan vekil olarak görevlendirme kamuda istisnai bir

hizmet gördürme usulü olmakla birlikte bu şekilde görevlendirilen personel asil memurlar ile

aynı görevleri yerine getirmekte, aynı yetki ve sorumluluklara sahip bulunmaktadır.

Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet

Tiyatroları Genel Müdürlüğünde sürekli görev yapan sözleşmeli sanatçılar yanında bunlarla

aynı veya benzer görevleri yerine getiren ancak 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında

farklı mali ve sosyal haklara sahip olarak bir yıldan az süreli ve mevsimlik hizmetler

kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personel de görev yapmaktadır. Kanun teklifi ile söz

konusu personelin sürekli görev yapan sanatçılarla aynı statüye getirilmesi amaçlanmaktadır.

Sonuç olarak kamu idarelerinde istihdam edilen sözleşmeli personelin çalışma

koşullarında değişiklik yapılması ve mevcut sözleşmeli personel İle açıktan vekil olarak atanan

personelin memur kadrolarına geçirilmesine ilişkin olarak hazırlanan Kanun teklifi ile;

– 6. Dönem Toplu Sözleşmede yer verilen hülonün gerekleri ve kapsamdaki

personelin beklentileri karşılanmakta,

– Kamu kurumlarında çalışma barışının korunmasına ve kurumsal hizmet kalitesinin

arttırılmasına katkı sağlanmakta,

– Unvan değişikliği ve görevde yükselmenin önündeki engeller kaldırılmakta,

– Tayin sorunları giderilerek aile bütünlüğü sağlanmakta ve mağduriyetler giderilmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Madde ile Diyanet İşleri Başkanlığında 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi

kapsamında açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzın-kayyıma olarak görev yapmakta

olanların Kanunun yürürlük tarihinden itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvurmaları

halinde memur kadrolarına atanmaları, bu şekilde atananların dört yıl süreyle başka kamu

kurum ve kuruluşlarına naklinin yapılamayacağı düzenlenmektedir.

MADDE 2- Madde ile proje bazlı ve özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç

duyulan işler, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmetler, yabancı uyruklu personel istihdam

edilmesini gerektiren hizmetlerde çalıştırılanlar ile özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş

akitleri sona erenlerin kamuda istihdamı gibi bazı özel durumların dışında; üç yıl sözleşmeli

olarak görev yapan personelin bu sürenin sonunda memur kadrolarına atanmasını, memur

kadrolanna atananların aynı yerde en az bir yıl daha görev yapmasını sağlayacak şekilde

sözleşmeli personel istihdamı düzenlenmektedir. Ayrıca sözleşmeli personele uygulanacak

disiplin hükümlerine ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 3- Bir yıldan az süreli, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli

saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme

projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere; 657 sayılı Kanunun 4

üncü maddesinin (B) fıkrası ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnameler kapsamındaki

sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan sözleşmeli personelin kanımım yürürlük

tarihinden itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde memur kadrolarına

atanmalar düzenlenmektedir. Düzenleme ile mahalli idarelerdeki kadroya geçirilen personel

sadece mahalli idareler arasında naklen atanabilecek, kadroya geçirilen diğer personel ise

sözleşmeli pozisyonda geçirilen süreler dahil dört hizmet yılını tamamladıkları tarihten itibaren

nakil hakkına sahip olacaklardır.

MADDE 4- Madde ile 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında yapılan

değişikliklere uyum sağlanması amacıyla ilgili mevzuatta düzenleme yapılması için süre

belirlenmektedir.

MADDE 5- Madde ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında 657 sayılı

Kanunim 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında görev yapan solist sanatçı ve sanatçılar ile

sahne üstü ve gerisindeki personelin aynı Kanunun ek geçici 12, 14 ve 16 ncı maddeleri

kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmeleri öngörülmektedir.

MADDE 6- Mahalli idarelerde sözleşmeli personel istihdamı bu idarelerde memur

kadrolarına ilk defa alınma usulüne tabi tutulmakta, üç yıllık çalışma süresini tamamlayan

sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmaları ve bu kapsamda memur kadrolarına

atananların bir yıl süreyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklinin yapılamaması

öngörülmektedir.

MADDE 7- Sağlık Bakanlığı teşkilatında 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi

kapsamında açıktan vekil ebe ve hemşire olarak görev yapmakta olanların kanunun yürürlük

tarihinden itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde memur kadrolarına

atanmaları, bu şekilde atananların dört yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına naklinin

yapılamayacağı düzenlenmektedir.

MADDE 8- Yürürlük maddesidir.

MADDE 9- Yürütme maddesidir.

DEVLET MEMURLARI KANUNU VE BAZI KANUNLAR İLE 663 SAYILI KANUN

HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

TEKLİFİ

MADDE 1- 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve

Görevleri Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 20- 28/11/2022 tarihi itibarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı taşra

teşkilatında 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi kapsamında açıktan vekil imam-hatip ve vekil

müezzin-kayyım olarak görev yapmakta olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten

itibaren otuz gün içinde müracaat edenler, geçerliliği devam eden kamu personeli seçme

sınavından Başkanlıkça belirlenecek yeterli puanı almış olmaları ve Başkanlıkça belirlenecek

usul ve esaslara göre yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmaları şartıyla.

Başkanlıkça ilan edilecek yerlerde görevlendirilmek üzere imam-hatip ve müezzin-kayyım

unvanlı memur kadrolarına atanırlar. Bu madde uyarınca memur kadrolarına atananların dört

yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz.

Bu madde kapsamında atama yapılacak kadrolar, başka bir işleme gerek kalmaksızın

atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek kadro ve pozisyonlara ilişkin mevzuatın

eki cetvellerin Başkanlığa ait bölümüne eklenmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar; unvanı, sımfı,

adedi ve derecesi belirtilmek suretiyle atamanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde kamu

personel bilgi sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir.”

MADDE 2- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü

maddesinin (B) fıkrasının üçüncü paragrafında yer alan “tarihi belge ve eski harflerle yazılmış

arşiv kayıtlarını değerlendirenlerin mütercimlerin; tercümanların;” ve “bu Kanuna tâbi kamu

idarelerinde ve” ibareleri madde metninden çıkanimış, paragrafta yer alan “dava adedinin azlığı

nedeni ile kadrolu avukat istihdamının gerekli olmadığı yerlerde avukatlarını, kadrolu

istihdamın mümkün olamadığı hallerde tabip veya uzman tabiplerin;” ibaresi “hizmetine kısmi

zamanlı olarak ihtiyaç duyulacakların;” şeklinde değiştirilmiş, aynı paragrafa “dış

kuruluşlarda” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve yurtdışı teşkilatlarında” ibaresi eklenmiş;

dördüncü paragrafında yer alan “, fesih tarihinden” ibaresi “fesih tarihinden, sözleşmeyi

yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden” şeklinde değiştirilmiş, paragrafta yer alan

“sözleşme hükümlerine uyulmaması hallerindeki müeyyideler,” ibaresi madde metninden

çıkanimış, paragrafa “Cumhurbaşkanınca” ibaresinden önce gelmek üzere “yurtdışı

teşkilatlarında istihdam edilecek personel için ayrıca olmak üzere” ibaresi eklenmiş, fıkraya

dördüncü paragrafın birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş; üçüncü

paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf ve fıkraya aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Yurtdışı teşkilatlarında bu fıkra kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli personelin hizmet

sözleşmesi süreleri, zorunlu hallerde mali yılla sınırlı olma şartı aranmaksızın

Cumhurbaşkanınca belirlenebilir.”

“Bu fıkranın diğer paragraflarındaki hükümler ile özel kanunlarındaki hükümler saklı

kalmak kaydıyla, bu Kanuna tâbi kamu idarelerinde Cumhurbaşkanınca belirlenecek pozisyon

unvanlarında çalıştırılmak üzere işin geçici olması şartı aranmaksızın sözleşmeli personel

istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edilen sözleşmeli personelden aynı kurumda üç

yıllık çalışma süresini tamamlayanlar bu sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde talepte

bulunmalan halinde bulundukları yerde ayrı unvanlı memur kadrolarına atanır. Bulundukları

pozisyon unvam ile aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayanların atanacağı kadrolar

Cumhurbaşkanınca belirlenir. Bu personel can güvenliği ve sağlık sebepleri hariç olmak üzere

üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Memur kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl

daha görev yapar. Bu kapsamda memur kadrolarına atananların, sözleşmeli personel

pozisyonlannda geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri

dereceleri aşmamak kaydıyla kazamimış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde

değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi

takip eden aybaşmdan itibaren hak kazanır ve öncelci pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal

haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz. Bu kapsamda memur kadrolanna

atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş

süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434

sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine

esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır. Bu kapsamda sözleşmeli personelin

atanacağı memur kadroları, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih

itibarıyla ihdas edilerek ilgili kurumların kadro cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır.

İhdas edilen kadrolar; unvam, sınıfı, adedi, derecesi ve teşkilatı belirtilmek suretiyle atama

tarihinden itibaren iki ay içinde kamu personel bilgi sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir.”

“Sözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılması ile disipline aykırı fiil ve hallerin

gerçekleşmesi durumunda bu personele verilmesi gereken disiplin cezaları, disiplin cezası

vermeye yetkili merciler ve disiplin kurulları ile disipline dair diğer hususlar hakkında Devlet

memurlarının tabi olduğu hükümler uygulanır. Ancak, kademe ilerlemesinin durdurulması ve

üstü ceza verilmesini gerektiren fiil ve hallerde disiplin kurulunun karan alınarak sözleşmeli

personelin görevine atamaya yetkili amirin onayı ile son verilir.”

MADDE 3- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCÎ MADDE 48- Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile

bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda; bir yıldan az süreli, ayın veya haftamn bazı günleri

ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının

araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere;

а) 28/11/2022 tarihi itibarıyla;

1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası,

2) 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri

Hakkında Kanunun 10/A maddesi,

3) 11/8/1983 tarihli ve 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Kanununun 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi,

4) 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 3 üncü maddesi,

5) Mülga 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun

Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 35 inci maddesi,

б) 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler

Hakkında Kanunun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrası,

7) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun 30 uncu

maddesinin mülga birinci fıkrası,

8) 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde

Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

9) 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Patent ve Marka Vekilliği ile Bazı Düzenlemeler

Hakkında Kanunun mülga 26 ncı maddesi,

10) 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler

Hakkında Kanunun 29 uncu maddesinin yedinci fıkrası.

11) 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile îlgili Bazı

Düzenlemeler Hakkında Kanunun 25 inci maddesinin mülga birinci fıkrası,

12) 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumuna İlişkin Bazı

Düzenlemeler Hakkında Kanunun 28 inci maddesi,

13) 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar

Başkanlığına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun mülga 21 inci maddesinin üçüncü

fıkrası,

14) 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri

Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrasının mülga birinci cümlesi,

15) 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi

Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası,

16) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi,

17) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesi,

18) 27/10/1989 tarihli ve 388 sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma

İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı

maddesinin üçüncü fıkrası,

19) 3/6/2011 tarihli ve 642 sayılı Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası,

20) Mülga 29/06/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 36/A maddesi,

21) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı

Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesi,

22) 24/10/2011 tarihli ve 656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı

ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga 16 ncı

maddesinin yedinci fıkrası,

23) 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında

Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi,

uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta

olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam eden ve 48 inci maddede

belirtilen genel şartları taşıyanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün

içinde yazılı olarak başvuranlar; pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bu Kanunun

ek 41 ve ek 44 üncü maddeleri kapsamındaki unvanlar hariç olmak üzere, 2 sayılı Genel Kadro

ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine tabi kurumlar bakımından bu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı cetvelde yer alan bulunduğu pozisyon

unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına, diğer kurumlar bakımından bu kurumların kadro

cetvellerinde yer alan aynı unvanlı memur kadrolarına, pozisyon unvanlarıyla aynı unvanlı

memur kadrosu olmaması hâlinde ise ilgisine göre aym Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki

(I) sayılı cetvelde veya kurumların kadro cetvellerinde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak

ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize ve ihdas cetvellerindeki nitelikler dikkate

alınmak suretiyle Cumhurbaşkanınca belirlenen memur kadrolarına,

  1. b) Î1 özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005

tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde

28/11/2022 tarihi itibarıyla çalışmakta olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte

sözleşmesi devam eden ve 48 inci maddede belirtilen genel şartlan taşıyanlardan bu maddenin

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, sözleşmeli personel

olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına,

  1. c) 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 3 üncü maddesinin

ikinci fıkrasının son cümlesi kapsamında Sağlık Bakanlığıyla imzalanan sözleşmeye dayalı

olarak 28/11/2022 tarihi itibarıyla çalışmakta olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte

sözleşmesi devam eden ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan bu maddenin

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, görevlerinden

ayrılmalarına gerek kalmaksızın, görev yaptıkları aile sağlığı merkezinin bulunduğu Sağlık

Bakanlığı taşra teşkilatında pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına, pozisyon

unvanlarıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması hâlinde ise Sağlık Bakanlığının kadro

cetvellerinde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak suretiyle Cumhurbaşkanınca belirlenen

memur kadrolarına,

ç) 8/3/2011 tarihli ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununun geçici 1 inci maddesinin

üçüncü fıkrası çerçevesinde 28/11/2022 tarihi itibarıyla çalışmakta olan ve 48 inci maddede

belirtilen genel şartları taşıyanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün

içinde yazılı olarak başvuranlar, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bölge müdürlüklerinde

bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına, pozisyon unvanlarıyla ayrı

unvanlı memur kadrosu olmaması hâlinde ise anılan Genel Müdürlüğün kadro cetvellerinde yer

alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak suretiyle Cumhurbaşkanınca belirlenen memur

kadrolarına,

bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarına atamriar.

2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması

Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında

Kanun Hükmünde Kararnamenin 221 inci maddesinin altıncı fıkrası ile geçici 1 inci maddesinin

sekizinci fıkrası kapsamında devri yapılan sözleşmeli personel hakkında da birinci fıkra

hükümleri uygulanır.

Birinci fıkrada belirtilen mevzuat hükümlerine göre çalışmakta iken 28/11/2022 tarihinde askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme, ücretsiz izin gibi nedenlerle

görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını

kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada

belirtilen başvuru ve atanmaya ilişkin süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren

başlar.

28/11/2022 tarihinden önce 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca

çalışmakta iken 5258 sayılı Kanun hükümlerine göre aile hekimliği uygulamasında görev

alanlar hakkında görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın bu madde hükümleri

uygulanır.

Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, ilgili mevzuat hükümlerine

göre sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri öğrenim durumlarına göre

yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin

tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve

başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları

mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.

Birinci fıkranın (a) ve (c) bentleri kapsamında memur kadrolarına atananlar bu Kanunun

72 ve 74 üncü maddelerinde yer alan hükümlerden sözleşmeli personel olarak geçen süreleri

dâhil dört yıllık hizmet süresini tamamladıkları tarihten itibaren yararlanabilirler. Aym fıkranın

(b) bendi kapsamında memur kadrolarına atananların il özel idaresi, belediye ve bağlı

kuruluşları ile mahalli idare birlikleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz.

Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu

personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan

toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı

Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında

dikkate alınır.

Bu maddenin birinci fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentleri kapsamında sözleşmeli personelin

atanacağı memur kadroları, kadro ve pozisyonlara ilişkin mevzuatın eki cetvellerde yer alan

sınıf, unvan ve derecelerine uygun olmak şartıyla, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama

işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek aynı cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiş ve

memur kadrolarına atananların pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş

sayılır. İhdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı

ve birimi belirtilmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen altmış günlük sürenin bitiminden

itibaren iki ay içinde kamu personel bilgi sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir.

Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (I) numaralı alt bendi dışındaki bentleri ve

(c) bendi hükmüne göre memur kadrolarına atanma talebinde bulunmayan sözleşmeli personel

hakkında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat

hükümlerinin; (a) bendinin (1) numaralı alt bendine göre memur kadrolarına atanma talebinde

bulunmayan sözleşmeli personel hakkında dördüncü paragrafı hariç 4 üncü maddenin (B)

fıkrasının değiştirilen hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Bu personelin yer

değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca düzenlenir. Bu

personele ait pozisyonlarda herhangi bir şekilde boşalma olması halinde bu pozisyonlar

herhangi bir işlem yapılmaksızın iptal edilmiş sayılır. Bu şekilde iptal edilen pozisyonlar

kurumlarca bir ay içinde kamu personel bilgi sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir.

29/11/2022 tarihi ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih arasında hizmete alınan

sözleşmeli personelden maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam edenler hakkında

ilgisine göre bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 5393 sayılı Kanunun 49 uncu

maddesinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihteki hükümleri uygulanır.

Bu maddenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye

Cumhurbaşkanlığı yetkilidir.

MADDE 4- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 49- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 4 üncü maddenin (B)

fıkrasında yapılan değişikliklere uyum sağlamak amacıyla yapılması gereken düzenlemeler altı

ay içinde yürürlüğe konulur. Bu süre içinde mevcut mevzuatın 4 üncü maddenin (B) fıkrasına

aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

MADDE 5- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 50- Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel

Müdürlüğü ve Devlet Tiyatrolan Genel Müdürlüğünde 28/11/2022 tarihi itibanyla 4 üncü

maddenin (B) fıkrası kapsamında bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna

Cumhurbaşkanınca karar verilen sanatsal faaliyetlerde görevlendirilen solist sanatçı ve sanatçı

ile sahne üstünde ve sahne gerisinde ihtiyaç duyulan hizmetler için belirlenmiş olan

pozisyonlarda sözleşme ile çalışan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam

edenlerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde görev yaptıkları

kurumlara yazılı olarak başvuruda bulunan;

  1. a) Solist sanatçı ve sanatçılar, ek geçici 12, ek geçici 14 ve ek geçici 16 ncı maddeler ile

kurumlarının Özel mevzuat hükümleri kapsamında durumlarına uygun sanatçı pozisyonlanna,

  1. b) Sahne üstü ve gerisinde görev yapan personel, ek geçici 12, ek geçici 14 ve ek geçici

16 ncı maddeler ile kurumlarının özel mevzuat hükümleri kapsamında; 10/6/1949 tarihli ve

5441 sayılı Devlet Tiyatrolan Personeli Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin (B) ve (C)

fıkraları ile 14/7/1970 tarihli ve 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Personeli Hakkında

Kanunun 4 üncü maddesinin (b) ve (c) fıkralan kapsamına giren pozisyonlardan kurumlarınca

belirlenecek pozisyonlara;

bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün İçinde kurumlarınca atanırlar.

Birinci fıkra kapsamında çalışmakta iken bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik,

doğum, evlat edinme, görevlendirme, ücretsiz izin gibi nedenlerle görevlerinde

bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş

olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen

başvuru ve atanmaya ilişkin süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlar.

Bu madde hükümlerine göre yeni pozisyonlarına atananların 4 üncü maddenin (B)

fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri, yeni atandıkları

pozisyonlarda geçmiş sayılır ve bu süreler yeni pozisyonlarının mali haklarının tespitinde

değerlendirilir. Bunlar, atandıkları yeni pozisyonların mali ve sosyal haklarına göreve

başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında

aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.

Bu madde hükümlerine göre yapılacak atamalarda kurumların boş pozisyonları

kullanılır. Yeterli sayıda boş pozisyon bulunmaması halinde atama yapılmasıyla birlikte

pozisyon ihdas edilmiş sayılır. Bu şekilde yapılan atamalar atama işlemini takip eden bir ay

içinde unvanı, adedi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle kamu personel bilgi sisteminin

bulunduğu kuruma bildirilir.

Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kültür ve

Turizm Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 6- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin

üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Sözleşmeli personelin işe alınması memur kadrolarına ilk defa alınma usulüne tabidir.

Sözleşmeli personelden üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde sözleşmeli

personel olarak çalıştırılmalarına esas alman memur kadrolarına atanır. Bu kapsamda memur

kadrolarına atananların bir yıl süreyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz.

Bunların sözleşmeli personel pozisyonlannda geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına

göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve

kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına

göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında

aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.”

MADDE 7- 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCÎ MADDE 17- 28/11/2022 tarihi itibarıyla Sağlık Bakanlığı teşkilatında 657

sayılı Kanunun 86 ncı maddesi kapsamında açıktan vekil ebe ve hemşire olarak görev yapmakta

olan ve amlan Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyanlar, bu maddenin

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde müracaat etmeleri hâlinde, Bakanlık

tarafından ebe ve hemşire kadrolanna atanırlar. Bu madde uyannca memur kadrolarına

atananların dört yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz.

Bu madde kapsamında atama yapılacak kadrolar, başka bir işleme gerek kalmaksızın

atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek kadro ve pozisyonlara ilişkin mevzuatın

eki cetvellerin Bakanlığa ait bölümüne eklenmiş sayıln. İhdas edilen kadrolar; unvanı, sınıfı,

adedi ve derecesi belirtilmek suretiyle atamanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde kamu

personel bilgi sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir.”

MADDE 8- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.