Sözleşmeliye kadro son dakika

Yazar: Avukat Hacı Osman Özülkü Tarih: 24 Kasım 2022

SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro müjdesi! Sözleşmeli memura kadro çalışmasında sona gelindigi belirtiliyor uzun süredir sonucu beklenen bir haber.

Bir süredir çalışmaları devam eden sözleşmelilerin kadro düzenlemesinde artık sona gelindi. Taslak metin hazırlandı. Başkan Erdoğan’ın görüşü alındıktan sonra Meclis’e sevk edilecek…

FARUK ERDEM Haberi
Son dakika haberlerine göre

Kamuda sözleşmeli olarak çalışan 4B’li personelin 4A’lı olarak kadroya geçmeleriyle ilgili çalışma tamamlandı. Son müzakerelerin yapıldığı taslak metin Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.

KAMU PERSONELİNİN 4A KADROSUNA GEÇMESİ SAĞLANACAK
Başkan Erdoğan’ın görüşü alındıktan sonra taslak metin Meclis’e sevk edilerek yasalaşacak. Geçtiğimiz aylarda Başkan Erdoğan hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin hem de Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ile görüşmüş çalışmalar hakkında bilgi almıştı. Söz konusu çalışmada 657 sayılı yasanın 4. maddesinin B bendi gereğince çalışan personelin kadrosu ele alınıyor. Bu kamu personelinin 4A kadrosuna geçmesi sağlanacak.

Söz konusu maddenin b bendinde çalışanların statüsü şöyle belirleniyor:
B) Sözleşmeli personel:
Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Cumhurbaşkanınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, ihdas edilen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.

Söz konusu maddenin a bendinde ise statü şöyle tarif ediliyor:
A) Memur:
Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır. Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır.

4B’Lİ PERSONEL 4A’LI OLACAK
Söz konusu çalışma sonunda 4B olarak istihdam edilen bu kamu personeli 4A kadrosuna geçerek memur statüsü almış olacak. Daha önce 2011 ve 2013 yıllarında çıkartılan düzenlemeler ile de 4B’li personelin 4A’lı olması sağlanmıştı. Böylece 4B statüsünde olmayan mali ve sosyal haklar bu arkadaşlarımıza verilmiş olacak. Böylece hem sosyal hem mali hakları değişecek. Tayin, görevde yükselme, kademe ve derece ilerlemesi, mazerete dayalı yer değiştirme gibi sorunları çözüme kavuşturulacak. Sözleşmeli personele de eş durumu ve sağlık nedeniyle yer değişikliği gibi memurlara tanınan haklar aynen tanınacak. Böylece ailelerin ayrı kalmasının önüne geçilmiş olacak. Sözleşmeli personel görevde yükselme sınavlarına girebilecek. Böylece kademe ve derece ilerlemesi haklarına sahip olabilecek. Bunun yanında izin haklarının devredilmesi, yönetici pozisyonlarında istihdam gibi haklar da verilmiş olacak. Kurumlar arası yer değişikliği hakkı da bulunacak.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL
Hazırlanan taslak metne göre; kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı Yasa’nın 4’üncü maddesinin b bendine göre çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek. İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlar da kadro düzenlemesinden yararlanacak.

Düzenleme ile 31 Aralık 2022 tarihine kadar kamu kurumlarında 4B’li olanların kadroya alınması bekleniyor. Böyle bir düzenleme olursa, 31 Aralık 2022 tarihi itibariyla sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilenler ile sözleşmeli personel pozisyonuna atanmaya hak kazananların müracaat etmeleri halinde ihraz ettikleri kadrolara atanmış sayılacak.

KADROYA GEÇİŞTE DEĞERLENDİRİLECEK ŞARTLAR
Yine taslak metinlere göre; memur kadrolarına atanacakların, sözleşmeli pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek. Sözleşmeli pozisyonlarda geçen toplam hizmet süreleri, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacak.”şeklinde haberlestirildi . Umarım sözleşmelilerin beklediğı kadro  verilir ve özlük haklari eşitlenir.

Uzun süredir beklenen sözlesmelilerin kadroya gecirilmesi sürecinde umarim beklenen olur genis kapsamli bir çalişma ortaya çıkar.Özellikle aile birliği ve ailenin korunmasi ve gelişimi anlaminda kadroya geciş süreci hızlandırır. Sözleşmelilik durumu yeni dönem içn korunacak ise de aile birlikteligi için eş durumu  tayin hakki ve sağlik sebepli aile yakınlarini genis sekilde kapsayan mazeret tayinleri genişletilir.

Kayseri Avukat Hacı Osman Özülkü